Welkom:
winkelwagen

Voorwaarden:


Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemene bepalingen, toepasselijkheid en definities:
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Rutjes Kappersgroothandel BV ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Doetinchem (Centraal Gelderland) onder nummer 67154689, Hierna ook wel te noemen: Rutjes, Rutjes Kappersbenodigdheden en wij. En biedt haar producten aan via een of meerdere webshops, fysieke winkel(s) en vertegenwoordigers.
1.2 Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Rutjes Kappersgroothandel is aanvaard.
1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'koper' wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Rutjes Kappersgroothandel. opdracht verleent tot het leveren van professionele kappersbenodigdheden of andere uit haar assortiment.
1.4 Met business to consumer, afgekort B2C wordt bedoeld (de overeenkomst tussen) bedrijf met in dit geval Rutjes Kappersgroothandel en consument ook wel 'koper' genaamd. Met business to business, afgekort B2B wordt bedoeld (de overeenkomst tussen) bedrijf met in dit geval Rutjes kappersgroothandel en bedrijf ook wel 'koper' genaamd.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding:
2.1 Alle aanbiedingen, uitgebracht door Rutjes Kappersgroothandel, kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.
2.2 Rutjes Kappersgroothandel geeft (op o.a. haar websites) een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Rutjes Kappersgroothandel daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden Rutjes Kappersgroothandel niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.
2.3 Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper (via de website) een bestelling heeft geplaatst en Rutjes Kappersgroothandel deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een (elektronische) opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven (e-mail)adres alsmede een opdrachtbevestiging (B2B) achtergelaten bij de koper.

Artikel 3: Levering en verzending:
3.1 De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk geleverd (streeftermijn binnen 7 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen (bij B2B 60 dagen) na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Rutjes Kappersgroothandel bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden binnen 14 dagen na ontbinding door Rutjes Kappersgroothandel aan koper gerestitueerd.
3.2 Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Rutjes Kappersgroothandel niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra aflever kosten voor diens rekening.
3.3 Rutjes Kappersgroothandel kan er voor kiezen om de bestelling / order in zijn geheel of gedeeltelijk te verzenden.

Artikel 4. Bedenktijd webshop: (wet koop op afstand)
4.1 Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.
4.2 In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Rutjes Kappersgroothandel heeft kenbaar gemaakt.
4.3 Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.
4.4 Wet koop op afstand is alleen van toepassing bij aankoop via webshop. Deze is niet van toepassing bij fysieke aankopen bij een van onze winkels of via een van onze vertegenwoordigers.

Artikel 5. Prijzen:
5.1 Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.
5.2 Alle door Rutjes Kappersgroothandel genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
5.3 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.
5.4 B2B en/of B2C orders zijn altijd ex-works en exclusief eventuele montage c.q. plaatsing. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven (indien van toepassing en mogelijk) en zijn niet in de prijs inbegrepen.

Artikel 5.1.1 Prijzen offerte(s):
5.1.1 Offerte(s) hebben een beperkte geldigheids duur een staan altijd beschreven op de offerte zelf. Na het verstrijken van deze periode kan men zich geen enkele rechten hieraan ontlenen.
5.1.2 Prijzen op de offerte(s) zijn vrijblijvend en men kan zich hieraan geen rechten aan ontleden doch is de offerte getekend en gehonoreerd door beide partijen zal deze voor de afgesproken prijs geleverd worden.
5.1.3 Alle door Rutjes Kappersgroothandel genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
5.1.4 De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.
5.4 B2B en/of B2C Offertes zijn altijd ex-works en exclusief eventuele montage c.q. plaatsing. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven (indien van toepassing en mogelijk) en zijn niet in de prijs inbegrepen.

Artikel 6. Betaling:
6.1 Webshop bestellingen kunnen uitsluitend worden betaald op de desbetreffende manier zoals aangegeven in de desbetreffende webshop.
6.2 De door Rutjes Kappersgroothandel geleverde artikelen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na aflevering (B2B). Koper zal door Rutjes Kappersgroothandel vooraf worden ge•nformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.
6.3 Rutjes Kappersgroothandel is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van koper te verlangen. In geval vooruitbetaling wordt verlangd hebben particulieren te allen tijde het recht ervoor te kiezen om (ten hoogste) de helft van het factuurbedrag te betalen bij aflevering.
6.4 Na het verstrijken van de onder 6.2 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd.
6.5 In het onder 6.4 genoemde geval komen eventuele kosten van invordering (buitengerechtelijke kosten) voor rekening van koper. Deze kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van 50,- euro.

Artikel 7. Reclames en klachten:
7.1 Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail of schriftelijk reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Rutjes kappersgroothandel in behandeling zal worden genomen.
7.2 Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 3 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt danwel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 1 maand na aflevering door Rutjes kappersgroothandel.
7.3 Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten terzake verwerkt.
7.4 Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Rutjes kappersgroothandel geleverde artikelen.

Artikel 8. Garantie:
8.1 Op de door Rutjes kappersgroothandel geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.
8.2 De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van on(oordeel)kundig gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid:
9.1 Rutjes kappersgroothandel is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdracht som c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.
9.2 Rutjes kappersgroothandel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.
9.3 Rutjes kappersgroothandel is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 10. Overmacht:
10.1 Indien Rutjes kappersgroothandel niet in staat is aan een of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen tengevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.
10.2 Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijv. vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud:
11.1 De door Rutjes kappersgroothandel geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Rutjes kappersgroothandel verschuldigde - rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen - niet heeft voldaan.
11.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Rutjes kappersgroothandel te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

Artikel 12. Insolventie:
12.1 Zowel Rutjes kappersgroothandel als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

Artikel 13. Persoonsgegevens en privacy:
13.1 De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Rutjes kappersgroothandel worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.

Artikel 14. Ruilen en / of retour:
14.1 Webshop aankopen kunnen gedeeltelijk of in zijn geheel geruild of retour met in achtneming van artikel 4 en moeten voldoen aan de onderstaande regels.
14.2 Bij fysieke aankopen en B2B levering is de wet koop op afstand niet van toepassing. Koop is koop zoals beschreven bij de ministerie van economische zaken en ruilen / retour is een gunst. Wij verlenen deze gunst als er voldaan wordt aan de onderstaande regels maar behouden het recht om hiervan af te zien. Na 14 dagen na aankoop vervalt de gunst om hier aanspraak op te maken.
14.3 Bij B2B levering kan er alleen geruild of artikelen retour worden gedaan naar schriftelijk verzoek en bevestiging van Rutjes kappersgroothandel. Na 14 dagen na aankoop / levering vervalt de gunst om hier aanspraak op te maken.
14.4 Artikel moet ongebruikt zijn, onbeschadigd en in de originele verpakking en/of (eventuele) verzegeling zitten.
14.5 De originele factuur / kassabon moet overlegt worden. Zonder deze factuur / kassabon kan er niet geruild of geretourneerd worden.
14.6 Artikelen die uitgesloten zijn van ruilen en / of retour zijn: (knip)scharen en (snij)messen. Make-up. Kammen en borstels. Actie en aanbieding artikelen alsmede artikelen waarbij duidelijk op factuur / offerte / kassabon / pakbon is aangegeven dat deze niet retour of geruild kunnen worden.
14.7 Webshop retouren of ruilen moeten eerst schriftelijk worden aangemeld bij de desbetreffende webshop.

Artikel 15. Bevoegde rechter en toepasselijk recht:
15.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Rutjes kappersgroothandel gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied waar zij is gevestigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.
15.2 Op alle overeenkomsten met Rutjes kappersgroothandel is het Nederlandse recht van toepassing.

Download hier de algemene voorwaarden in PDF formaat

Rutjes kappersgroothandel
Sintjansgildestraat 76
7037AZ Beek (gem. Montferland) the Netherlands
0031 (0)316 531501
info@rutjes-kappersbenodigdheden.nl
KvK nr: 67154689
BTW nr: NL162324832B01